Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Reșița

DISPOZIŢIA Nr. 2239 DIN 11.12.2019 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Reşiţa,

În temeiul art. 133 alin. 1, art. 134 alin. 1 lit. a), alin. 2, alin. 3 lit. a), alin. 5, alin. 6, alin. 7, art. 135, art. 136 alin. 8, art. 155 alin. 1 lit. b) coroborat cu alin. 3 lit. b), art. 196 alin. 1 lit. b), art. 197 alin. 1, alin. 4 și art. 198  alin. 1 și alin. 2 ale Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

D I S P U N E:

           Art. 1. – Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 17 DECEMBRIE, ora 14.00 la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter.

         Art. 2 – Proiectul ordinii de zi a Ședinței ordinare este prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3 – Materialele menționate în Anexă vor fi puse la dispoziția consilierilor locali prin e-mail și pe suport de hârtie.

Art. 4 – Materialele menționate în Anexă se transmit spre avizare:

 1. Comisiei pentru studii prognoze economico – sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Reşiţa
 2. Comisiei de organizare dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice de arhitectură şi mediu
 3. Comisiei pentru servicii publice, agricultură, comerţ, privatizare, sport, turism şi agrement
 4. Comisiei pentru proiecte – programe, activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate şi familie, culte, cultură, muncă, protecţie socială şi relaţii externe
 5. Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

Art. 5 – Comisiile de specialitate ale Consiliului Local pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 6 – Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică pe site-ul primăriei www.primaria-resita.ro.

Art. 7 -Dispoziţia se comunică:

 • Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin.
 • Mass-media.

 

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA NR. 2239/11.12.2019

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2019

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2020

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 rectificat și a Programului anual al achizițiilor publice modificat, la ”SOCIETATEA TRANSPORT URBAN REȘIȚA” SRL

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții la PIEȚE REȘIȚA S.R.L.

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiția ”Locuințe pentru specialiști în sănătate” Reșița, Zona Moroasa, str. Caen fn

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării pentru investiția „Canalizare menajeră în localitățile Secu, Cuptoare și Moniom din Municipiul Reșița”

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare, ale Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor al Municipiului Reșița, fără personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Reșița

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a S.C. BV&PBV HOTELS S.R.L. a unui bun imobil- teren intravilan în suprafață de  065 mp și construcție ”Hotel Constructorul”, înscris în CF nr. 42590 Reșița, nr. cadastral 4344, nr. top 588/2/a/a1/a/1/6/1/b/1/a/3/c/1/1/b/3/b/1/c/2/1/2/b/2b/2 , situat în municipiul Reșița, zona Lac Secu

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării în anul 2020, a concediului de odihnă neefectuat în anul 2018 și în anul 2019, de către primarul și viceprimarii Municipiului Reșița

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 296/27.08.2019

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Reșița prin Consiliul Local al Municipiului Reșița a dreptului de preemțiune la vânzarea imobilului parte din Ansamblul Urban ”Zona Rânduri” situat în Municipiul Reșița, str. Rândul IV nr. 1, județul Caraș-Severin

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Reșița prin Consiliul Local al Municipiului Reșița a dreptului de preemțiune la vânzarea imobilului parte din Ansamblul Urban ”Zona Rânduri” situat în Municipiul Reșița, str. Rândul I nr. 19, județul Caraș-Severin

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Reșița prin Consiliul Local al Municipiului Reșița a dreptului de preemțiune la vânzarea imobilului parte din Casa Neff fiul, cu tipografie, azi locuințe și spații comerciale, situat în Municipiul Reșița, str. Traian Lalescu nr. 16, județul Caraș-Severin

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Nicolae Titulescu, nr. 2 (oficiu poștal) aflată în proprietatea C.N. POȘTA ROMÂNĂ S.A.

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Văliugului, nr. 1, (hale, ateliere, depozite) aflată în proprietatea S.C. PLASTOMET S.A.

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, B-dul Revoluția din Decembrie, nr. 26 A (spațiu comercial) aflată în proprietatea S.C. MONDO STYLE S.R.L.

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, B-dul Revoluția din Decembrie, nr. 26 A (spațiu comercial) aflată în proprietatea S.C. MANU CONSULTING S.R.L.

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Calea Caransebeșului, nr. 16 A aflată în proprietatea S.C. HYDRO ENGINEERING S.A.

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Calea Caransebeșului, nr. 14-16 (spațiu comercial) aflată în proprietatea S.C. COMALIMENT S.A.

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, B-dul Revoluția din Decembrie, nr. 24 (spațiu comercial) aflată în proprietatea S.C. COMALIMENT S.A.

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, B-dul Alexandru Ioan Cuza, nr. 1 (Hală) aflată în proprietatea S.C. CODA SERV S.R.L.

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, B-dul Republicii, nr. 2, (Complex Intim) aflată în proprietatea S.C. CODA SERV S.R.L.

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, B-dul Revoluția din Decembrie, nr. 24 (spațiu comercial) aflată în proprietatea S.C. AUTOPROD SERVICE S.R.L.

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, B-dul Republicii, nr. 2 (Complex Intim) aflată în proprietatea S.C.M. PRESTAREA S.A.

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Traian Lalescu, nr. 17 (hală L.D.S.) aflată în proprietatea S.C. TMK Reșița S.A.

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, aleea Sportivilor, nr. 3 A (Gara Reșița Nord), aflată în proprietatea COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE C.F.R. S.A. BUCUREȘTI – Sucursala Regională de Căi Ferate Timișioara

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Primăverii, nr. 24 aflată în proprietatea lui Balogh Alfred și Balogh Mirela Stela

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Cireșului, nr. 2 aflată în proprietatea lui Belo Ioan și Belo Doina

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada 24 Ianuarie, nr. 14 aflată în proprietatea lui Cârpaci Emanuel Ștefan

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Traian Lalescu, nr. 16 aflată în proprietatea lui Gherhina Karina Mariana Helena

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, B-dul Revoluția din Decembrie, nr. 24 (spațiu comercial) aflată în proprietatea lui Pușcaș Ioan

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 300% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Bd. Republicii, Nr. 11, sc.1, ap. 3 (sediu firmă) aflată în proprietatea lui Pistol-Ivan Viorel Călin Marian și Pistol-Ivan Lenuța

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, Nr. 2 (Hotel Semenic) aflată în proprietatea S.C. TURIST SEMENIC S.A.

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, aleea Sportivilor, nr. 3 A (magazie mărfuri), aflată în proprietatea COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE C.F.R. S.A. BUCUREȘTI – Sucursala Regională de Căi Ferate Timișoara

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Progresului, (Complex Reșița Nord) aflată în proprietatea S.C. CODA SERV S.R.L.

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, B-dul Republicii, nr. 13-15, (Ganguri Complex Victoria) aflată în proprietatea S.C. CODA SERV S.R.L.

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Cerna, nr. 5 (fosta Cresă 1 Iunie) aflată în proprietatea S.C. CODA SERV S.R.L.

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Nicolae Bălcescu, nr. 5, (Hotel Bistra) aflată în proprietatea S.C. CODA SERV S.R.L.

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Petru Maior, nr. 16 aflată în proprietatea S.C. COMALIMENT S.A.

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Progresului, (Complex Reșița Nord) aflată în proprietatea S.C. COMALIMENT S.A.

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada B-dul Republicii, nr. 13-15, (Ganguri Complex Victoria) aflată în proprietatea S.C. COMALIMENT S.A.

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Rozelor, nr. 7 (Ștrand vechi) aflată în proprietatea S.C. CONSPROIECT S.R.L.

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Traian Lalescu, nr. 18, (spațiu comercial) aflată în proprietatea S.C. ANTREPRIZA DUȘAN ȘI FIUL S.R.L.

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, B-dul Republicii, nr. 13-15, (Ganguri Complex Victoria) aflată în proprietatea S.C. EXE CENTER S.R.L.

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Zimbrului, nr. 44 aflată în proprietatea S.C. EXE CENTER S.R.L.

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Văliugului, FN, (imobil cu șopron) aflată în proprietatea S.C. GENERAL SERVICE RAPID S.R.L.

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, B-dul Republicii, nr. 13-15, (Ganguri Complex Victoria) aflată în proprietatea C. REȘIȚEANA 99 S.R.L.

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Văliugului, nr. 69, (Hală) aflată în proprietatea R.N.P. ROMSILVA R.A. – Ocolul Silvic Reșița

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, B-dul Republicii, nr. 13-15, (Ganguri Complex Victoria) aflată în proprietatea C. S&S ABAPIT S.R.L.

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, B-dul Republicii, nr. 17, aflată în proprietatea S.C. TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A.

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, B-dul Republicii, nr. 13-15, (Ganguri Complex Victoria) aflată în proprietatea C. UNIVERSAL S.R.L.

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Traian Lalescu, nr. 1 (Magazin Universal) aflată în proprietatea S.C. UNIVERSAL S.R.L.

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Liberății, nr. 5 aflată în proprietatea lui Corcoață Emanuel Constantin și Ivan Melania Valentina

                                                          iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea începând cu anul 2020 cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița, strada Rozelor, nr. 2 aflată în proprietatea lui Muntean Loredana Ioana

                                                           iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public „Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență”, aprobarea Organigramei personalului voluntar, aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, – fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local

                                                           iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de închiriere 10986/08.02.2019 pentru imobilul proprietatea UCM Reșița SA, denumit Sală de Sport, situat în incinta Casei de Cultură din Reșița, strada Libertății nr. 40, necesară Școlii Gimnaziale Nr. 2 Reșița

                                                           iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Statului de funcții al Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Reșița

                                                                 iniţiatori: Primar – Popa Ioan

                                                                Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 48 din SECȚIUNEA a 2-a – Cheltuieli de cazare și a art. 62 din SECȚIUNEA a 9-a – Alte categorii de cheltuieli – INDEMNIZAȚII SPORTIVE, PRIME ȘI BURSE din CAPITOLUL IX – NORME FINANCIARE pentru activitatea sportivă desfășurată în cadrul Clubului Sportiv Muncitoresc Reșița, aprobate prin H.C.L. nr. 209/2019

                                                                 iniţiatori: Primar – Popa Ioan

                                                    Consilier local – Boru Mihail Iliuță

                                                   Consilier local – Popescu Hadrian Constantin

 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei Acordului de Cooperare încheiat între Uniunea Administrativ Teritorială Județul Caraș-Severin, prin Consiliul Județean Caraș-Severin, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Reșița, prin Consiliul Local al Municipiului Reșița și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Văliug, prin Consiliul Local al comunei Văliug, în vederea dezvoltării domeniului schiabil din zona Semenic-Crivaia, precum și a turismului pentru practicarea schiului și a altor sporturi de iarnă, înscrise în strategia națională de promovare și dezvoltare turistică, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Reșița nr. 222/11.09.2017, cu modificările și completările ulterioare

                                       iniţiatori: Viceprimar  – Dacica Adrian Laurențiu

                                                       Viceprimar – Duruț Gabriel Dumitru

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea HCL nr. 418/27.11.2019

                                                                Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale strecurată în Art. 2 din H.C.L. nr. 426/27.11.2019

                                     iniţiator: Viceprimar – Duruț Gabriel Dumitru

 1. Diverse