Dispoziție ordinară privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

DISPOZIŢIA Nr. 61 DIN 23.01.2020 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Reşiţa,

În temeiul art. 133 alin. 1, art. 134 alin. 1 lit. a), alin. 2, alin. 3 lit. a), alin. 5, alin. 6, alin. 7, art. 135, art. 136 alin. 8, art. 155 alin. 1 lit. b) coroborat cu alin. 3 lit. b), art. 196 alin. 1 lit. b), art. 197 alin. 1, alin. 4 și art. 198  alin. 1 și alin. 2 ale Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

 

D I S P U N E:

 

           Art. 1. – Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 30 IANUARIE, ora 14.00 la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter.

         Art. 2 – Proiectul ordinii de zi a Ședinței ordinare este prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3 – Materialele menționate în Anexă vor fi puse la dispoziția consilierilor locali prin e-mail și pe suport de hârtie.

Art. 4 – Materialele menționate în Anexă se transmit spre avizare:

 

 1. Comisiei pentru studii prognoze economico – sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Reşiţa
 2. Comisiei de organizare dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice de arhitectură şi mediu
 3. Comisiei pentru servicii publice, agricultură, comerţ, privatizare, sport, turism şi agrement
 4. Comisiei pentru proiecte – programe, activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate şi familie, culte, cultură, muncă, protecţie socială şi relaţii externe
 5. Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

Art. 5 – Comisiile de specialitate ale Consiliului Local pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 6 – Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică pe site-ul primăriei www.primaria-resita.ro.

Art. 7 -Dispoziţia se comunică:

 • Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin.
 • Mass-media.

 

 

    P R I M A R,                                           CONTRASEMNEAZĂ,

    POPA Ioan                                           SECRETAR GENERAL

                                                                                        BUCUR Lucian Cornel

 

 

 

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA NR. ______/______2020

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului Local la 31.12.2019

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Reșița și Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj -Napoca în vederea depunerii unui proiect în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA), Cererea de proiecte POCA/661/2/1 (CP13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate)

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol de Colaborare între Consilul Local al Municipiului Reșița și LIFE IS HARD S.A. privind dezvoltarea unei aplicații digitale de tip ”Smart City” în Municipiul Reșița

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 496/17.12.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în cadrul Primăriei Municipiului Reșița, precum și în cadrul serviciilor publice cu sau fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Municipiului Reșița

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de organizare și desfășurare a examenelor/concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție specifice de polițist local vacante, din cadrul Direcției Poliția Locală al Primăriei Municipiului Reșița

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a Municipiului Reșița, pentru anul școlar 2020-2021

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Serviciului Public –”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării și valorificării mijloacelor fixe devenite disponibile aparținând Serviciului Public –”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului Consiliului Județean Caraș-Severin, pentru realizarea de către municipiul Reșița a lucrărilor de extindere a amenajării cu dale a parcelei de teren de 191 mp, identificată în CF nr. 40294 Reșița, nr. Top. R203/6/a/2/a Reșița Română, nr. cadastral 3719, proprietatea publică a Consiliului Județean Caraș-Severin, în vederea reabilitării unitare a Centrului Civic din municipiul Reșița

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea/dezlipirea suprafeței de teren de 496 mp din suprafața totală de teren identificată în CF nr. 44295 Reșița, nr topografic 347/24/7, situată administrativ în Reșița, zona str. Mociur în vederea realizării unei parcări publice, precum și atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Reșița a acestei parcele

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea/dezlipirea suprafeței de teren de 390 mp din suprafața totală de teren de 6484,1 mp, identificată în CF nr. 3701 Reșița Română, nr. topografic R.201/e/23/b/3/b/2…b/3/2, nr. cadastral 5562, situată administrativ în Reșița, zona str. Retezat

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării/dezlipirii suprafeței de teren de 368 mp, identificată în CF nr. 3968 Reșița Montană, nr. top. 588/2/a/1/a/1/6/1/b/1/a/3/c/1/1/b/3/b/1/c/2/1/2/b/2/b/1/6/3/3/2/a/1/1, nr. Cadastral 6273, situată în municipiul Reșița, str. Parcului, nr. 7, schimbarea categoriei de folosință a acestei parcele, în vederea vânzării terenului către doamna Ruja Adriana Maria

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de imobile-terenuri, între Municipiul Reșița prin administrator Consiliul Local al Municipiului Reșița și persoanele fizice Mihai Ion și Mihai Violeta

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică cu strigare a spațiului comercial în suprafață construită de 126 mp, identificat în CF nr. 30196-C1-U5 Reșița, nr. Top 135/P/1, situat în Reșița, str. Traian Lalescu, nr. 18, bl. 18, et. P, ap. SP COM I, jud. Caraș-Severin

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică cu strigare a imobilului: teren și construcții, identificate în CF nr. 30081 Reșița, nr. Cadastral 1064, nr. Top 587/d/52/b/1/a/1/a/12/2/10/2/21/2/a/1/1/b, situat în Reșița, str. Cireșului, nr. 75, jud. Caraș-Severin

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică cu strigare a imobilului: teren (177mp) și construcție în suprafață de 130 mp, identificate în CF nr. 39951 Reșița, nr. Cadastral 39951-C2, situat în Reșița, str. Moise Groza, nr. 6, Jud Caraș-Severin

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului unui minipunct termic (modul) aflat în dotarea Municipiului Reșița, Direcția de Asistență Socială, Centrul de Zi ”Maria”, către Direcția Generală Învățământ, Cultură, Tineret, Sport și Culte, Bloc garsoniere Baza sportivă Gloria

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2020

iniţiator: Viceprimar -Dacica Adrian Laurențiu

 1. Diverse