Search
Close this search box.

Anunț licitație

Anunț licitație

1. Informaţii generale privind concedentul:

Municipiul Reşiţa, cu sediul in Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1, Judeţul Caraş Severin, tel 0255-212483, 0255-220546, fax 0255/212483, cod fiscal 3228764, Trezoreria Reşiţa, persoană contact Bîrsanu Adela, e mail patrimoniu@primariaresita.ro.

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Concesionarea terenului în suprafață de 2.606  mp, parcela nr. 53,  teren înscris în Cf nr. 49321 Reşiţa,  nr cad. 49321 parcelă situată în Reşiţa, Parcul Industrial Aglomerator – Valea Ţerovei, FN, aparţinând domeniului privat al municipiului Reşiţa, conform H.C.L. nr. 30/28.01.2021 şi O.U.G. 57/2019.

3.  Informaţii privind documentaţia de atribuire

Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire

Documentele de atribuire se pot ridica de la Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire

Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa , cu sediul în Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, (Bloc. 800), camera 3311, Judeţul Caraş-Severin.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul

Preţul este de 50 lei şi se va achita la casieria Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al municipiului Reşiţa, de luni până vineri între orele 8-13.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.02.2024, ora 13.

4. Informaţii privind ofertele: ofertele se depun în plic sigilat, unul exterior şi unul interior.
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 04.03.2024, ora 14.
4.2 Adresa la care se depun ofertele: Reşiţa, str. P. Maior, nr. 2, (Bloc 800),  Judeţul Caraş Severin, Registratură.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
5. Data si locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:
Reşiţa, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 1 A, etaj 1, sala de şedinţe,în data de 05.03.2024, ora 13.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax, adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei.

Tribunalul Caraş Severin, Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, telefon 0255213304, fax 0255211554, email- ecris.115@just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de Licitaţie către instituţiile abilitate în vederea publicării:

 PRIMAR
 POPA IOAN