Astăzi Consiliului Local este în sedintă ordinară

DISPOZIŢIA Nr.  1053 DIN  20.07.2017 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Reşiţa,

În temeiul art. 39 alin. 1, art. 68 alin. 1, art. 115 alin. 1 lit. a), alin. 2 şi alin. 6 ale Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

          Art.1. – Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în şedinţa ordinară din data de 25 iulie 2017, ora 13.00 la Sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Reşiţa, parter, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2017

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului Local la 30.06.2017

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației nr. P681/2015 Plan de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Reșița – Raport final

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind oportunitatea și necesitatea achiziționării mijloacelor de transport second hand și sistemul e-ticketing, precum și a depoului de tramvaie de către Societatea Transport Urban Reșița S.A. în vederea prestării serviciului de transport public local de călători în Municipiul Reșița, la încetarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Reșița nr. 15516/15.09.2011 încheiat cu S.C. Spedition RO-A Tir S.R.L.

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU AMPLASARE ȘI ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE CS00587 – ȚEROVA

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU AMPLASARE ȘI ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE CS00589 – DOMAN

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a bunurilor imobile (clădiri și terenuri), aparținând domeniului public de interes local, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Reșița, precum și punctele termice, respectiv CT-urile care deservesc aceste imobile, către unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Municipiul Reșița

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune, casării, demolării și valorificării stației de autobuz situată în Municipiul Reșița, B-dul Republicii nr. 23 (zona Gambrinus) și înlocuirea acesteia cu o stație modernă

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public „Direcția Poliția Locală”

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al H.C.L. nr. 53 din 28.02.2017 privind aprobarea la plată din bugetul local a unei subvenții de până la 189,43 lei/to, la care se adaugă T.V.A. către operatorul de salubritate care efectuează serviciul de colectare, transport, sortare și transfer a deșeurilor provenite din municipiul Reșița pentru cantitățile de deșeuri eliminate la deponeul final

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Amenajare Urban Skate Park Reșița”

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor al Municipiului Reșița, fără personalitate juridică, de sub autoritatea Consiliului Local

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de dare în administrare către Consiliul Județean Caraș-Severin pe durata existenței construcției, a terenului în suprafață totală de 615 mp aprobat prin HCL Nr. 188/10.07.2007 și aprobarea dezlipirii/dezmembrării terenului situat în municipiul Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, înscris în CF 1935, nr. top. R.206/16/1/15/1/1/2/3/2/a/c/1/c, nr. Cad. 5751

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării imobilului aprținând domeniului privat al Municipiului Reșița, Al. Dacia f.n. înscris în C.F. nr. 36228, nr. cadastral 4258 și nr. top. G100/o/28/2/1/b/a/1/2/b/1/a/3/2/2/b/4/1, în vederea demarării procedurilor de demolare și valorificare

iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea/dezlipirea terenului cu suprafața de 555 mp situat în municipiul Reșița, str. Gratz FN (fostă str. Rapsodiei FN), înscris în CF 3701, nr.top.201/s/5/a/2/6/3/1, nr. cad. 1817 domeniul privat al Municipiului Reșița și darea în administrare către Inspectoratul de Poliție al județului Caraș Severin

                                                         iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării terenului cu suprafața de 366 mp, situat în Reșița str. Spitalului nr. 36, înscris în CF Nr. 597 Municipiul Reșița Română nr. Top: 251/a/1/a/a/…./10/1/8/a/3/a/2/a/1/1/4/b/2/b/2/13/2/1/b/b/b/2/a/2/2/1 II/b/2/1/1/…./a/b/2/7/5/ Nr.Cad.6100 și darea în folosință gratuită Direcției de Sănătate Publică Caraș-Severin în vederea înscrierii Sediului în Cartea Funciară

                                                          iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării terenului cu suprafața de 385 mp, situat în Reșița str. Spitalului nr. 36, înscris în CF Nr. 597 Municipiul Reșița Română nr. Top: 251/a/1/a/a/…./10/1/8/a/3/a/2/a/1/1/4/b/2/b/2/13/2/1/b/b/b/2/a/2/2/1 II/b/2/1/1/…./a/b/2/7/5/ Nr.Cad.6100 și darea în folosință gratuită Direcției de Sănătate Publică Caraș-Severin în vederea înscrierii Laboratorului de Igienă a Radiațiilor în Cartea Funciară

                                                        iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de 126 mp, din terenul cu suprafața de 2957834,08 mp înscris în CF NR 579 municipiul Reșița Română nr: Top: 251/a/1/a/a/…./10/1/8/a/3/a/2/a/1/1/4/b/2/b/2/13/2/1/b/b/b/2/a/2/2/1 II/b/2/1/1/…./a/b/2/7/5/ Nr.Cad.6100 și schimbarea categoriei de folosință a suprafeței de 126 mp, situat pe str. Pandurilor nr. 34 A, Reșița

                                                     iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită Serviciului Public ”Direcția de Asistență Socială” a cantinei din cadrul Colegiului Tehnic Reșița pentru deservirea elevilor și servicii sociale

iniţiator: Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de acordare a ambulanțelor aflate în dotarea Asociației Reșița Europeană la competițiile și manifestările sportive de interes major pentru Municipiul Reșița

iniţiator: Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Reșița și Federația Caritas a Diecezei Timișoara

iniţiator: Viceprimar – Dacica Adrian Laurențiu

 1. Proiect privind  acordarea mandatului special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Reșița pentru a vota alegerea membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. AQUACARAȘ S.A.

iniţiatori: Viceprimar – Duruț Gabriel Dumitru

consilier local –Popescu Hadrian Constantin

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Asociația Ansamblul ”Bârzava” a spațiului administrativ nr. 411 înscris în CF nr. 30006–C1-U137 Reșița, nr. top. R201/c/10/Et.IV/172 și a spațiului administrativ magazie înscris în CF nr. 30006-C1-U136 Reșița nr. top. R201/c/10/Et.IV/171, spații situate în Reșița, str. Petru Maior nr.2, Bl. 800, et. IV

inițiator:consilier local –Popescu Hadrian Constantin

 1. Diverse

 

Art. 2 – Dispoziţia se comunică:

 • Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin.
 • Mass-media.
Facebook Comments

Adauga comentariu

Click aici pentru a posta un comentariu

I accept the Terms and Conditions and the Privacy Policy

Reclama ta aici