CLUB SPORTIV MUNCITORESC DIN REȘIȚA ANUNȚĂ ORGANIZAREA UNUI CONCURS PENTRU POSTUL DE COORDONATOR BASCHET

Primaria Reșița este și va fi partenerul medicilor, al personalului medical din Banatul de Munte

Instituţia Publică „Clubul Sportiv Muncitoresc Reşiţa” cu sediul în Reşiţa str. Valea Domanului nr 1, jud. Caraş-Severin organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante de Antrenor – Coordonator Baschet – studii medii din cadrul Compartimentului Competiţii Sportive:
– Antrenor – Coordonator Baschet – un post;
– studii medii;
– vechime 3 ani.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Instituţiei Publice „Clubul Sportiv Muncitoresc Reşiţa”- Reşiţa str. Valea Domanului nr. 1, Jud. Caraş-Severin în perioada 19.10.2020 – 30.10.2020 până la ora 1600, iar în data de 02.11.2020 va avea loc selecţia dosarelor;
Concursul va avea loc în perioada 09.11.2020 – 11.11.2020, la sediul instituţiei din Reşiţa str. Valea Domanului nr.l, jud.Caraş-Severin si va consta în doua probe:
– proba scrisă în data de 09.11.2020 ora 10.00;
– eventualele contestaţii se vor depune în data de 10.11.2020 între orele 09.00 -11.00;
– interviu în data de 11.11.2020 ora 10.00.
Principalele atribuţii ale postului sunt:
– să asigure angajatorului servicii de specialitate, implicând toate forţele si capacitatile sale de performanta, sa depună tot
efortul de a se antrena, menţine si dezvolta si in acelaşi timp, sa se abtina de la tot ceea ce poate fi in detrimentul performantei sale, a reputaţiei sau imaginii de care se bucura beneficiarul;
– să participe la toate antrenamentele, pregătirea teoretica, şedinţe, vizionari, recuperare, masaj, cantonamente, Ia toate
manifestările care se inscriu in cadrul planului de pregătire al echipei pentru jocuri si competiţii, purtând doar echipamentul oficial al beneficiarului;
– să isi sporească, necondiţionat, nivelul de cunostiinte tehnico-tactice specifice activitatii sportive ;
– să menţină un mod de viata sănătos si un standard ridicat al condiţiei sale fizice ;
– să tina cont de instrucţiunile si dispoziţiile date de colectivul tehnic al clubului;
– să participe la toate evenimentele sportive si comerciale organizate de beneficiar sau de partenerii acestuia; să se comporte in mod sportiv fata de persoanele implicate in jocuri, antrenamente;
– să folosească echipamentul, materialele, instalaţiile si toate dotările specifice in care are loc procesul de instruire,
numai in scopul pentru care acestea sunt destinate si sa respecte toate instrucţiunile de folosire, scrise sau verbale, date de oficiali ;
– să instiinteze imediat clubul cu privire la orice caz de îmbolnăvire sau accident, sa nu urmeze nici un tratament fara
aprobarea medicului;
– să se supună, necondiţionat, la toate masurile de medicina si terapie sportivă indicate de medicul clubului sau de alţi
medici specialişti la care a fost indrumat in mod expres sa se prezinte;
– să se conformeze condiţiilor privind politica împotriva discriminării, astfel cum sunt ele stabilite de Federaţie ori de
club si conform programului de aplicare a strategiei privind lupta împotriva rasismului;
– să nu aduca prejudicii clubului sau sportului prin comportarea sau declaraţiile sale;
– să nu intre in relaţii mass-media, decât cu aprobarea clubului;
– declaraţiile sale vor fi de natura sa susţină interesele, prestigiul si imaginea de care se bucura clubul;
– să nu amestece in activitatile sportive membrii familiei, rudele, prietenii, aceste probleme fiind strict confidenţiale si
legate exclusiv de persoana prestatorului;
– să se comporte in public si in relaţiile particulare astfel incat sa nu aduca atingere prestigiului, interselor si imaginii de
care se bucura clubul;
– să respecte prevederile Regulamentului de Ordine Interioara;
– să apere onest culorile si interesele beneficiarului si de a anunţa de indata conducerea clubului de orice tentativa sau act
de corupere ;
– să păstreze confidenţialitatea datelor si actelor despre care a luat cunostiinta ca antrenor, confidenţialitate fata de toate
– să respecte necondiţionat Statutele , Regulamentele , Hotărârile si Deciziile clubului / Federaţiei;
– să respecte in întregime Regulamentul Intern.
– să nu aduca prejudicii prin comportamentul sau prestigiul unitatii la care este salariat, precum si membrilor si oficialilor acestora.
Condiţiile de participare sunt cele prevăzute la condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că, nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
In cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.Actele de identitate, documente de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
II. Bibliografia:
– Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 (republicată) (actualizată) administraţiei publice locale;
– Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile
publice;
– Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările
ulterioare;
– Legea nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului cu modificările şi completările ulterioare;
– Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Instituţiei Publice „Clubul Sportiv Muncitoresc” Reşiţa ;
– Legea securităţii si sanatatii in munca nr. 319/14.07.2006.
Informaţii suplimentare la telefon 0721982446 sau la sediul instituţiei.