DISPOZIŢIA Nr. 1159 DIN 26.10.2020 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă de îndată

Primăria Reșița prin hotărâre de Consiliu Local a suspendat chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință

DISPOZIŢIA Nr. 1159

DIN 26.10.2020

privind convocarea Consiliului Local în şedinţă de îndată

             Primarul Municipiului Reşiţa,

Văzând Ordinul Prefectului județului Caraș-Severin nr. 417/26.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului local al municipiului Reșița, județul Caraș-Severin;

În temeiul art. 133 alin. 2 lit. a), art. 134 alin. 1 lit. a), alin. 2, alin. 4, alin. 5, alin. 6, alin. 7, art. 135, art. 155 alin. 1 lit. b) coroborat cu alin. 3 lit. b), art. 196 alin. 1 lit. b) și art. 197 alin. 1, ale Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, modificat și completat,

 

D I S P U N E:

 

            Art. 1. – Se convoacă în şedinţă de îndată Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în data de 27 OCTOMBRIE 2020, ora  1400, sedintă ce va avea loc sala de sedinta (la parter) a Primariei municipiului Resita.

Art. 2. – Proiectul ordinii de zi a Ședinței de îndată este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3. – Materialele prevăzute în Anexă vor fi puse la dispoziția consilierilor locali prin e-mail și prin serviciul de stocare OneDrive.

Art. 4. – Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâre.

Art. 5 – Dispoziţia se comunică:

 • Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin.

 

        P R I M A R,

                    Ioan POPA                                   CONTRASEMNEAZĂ

                                      SECRETAR GENERAL,

                                      Lucian Cornel  BUCUR

 

ANEXA LA DISPOZITIA NR. 1159/26.10.2020

 

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea comisiilor de specialitate

iniţiator: Primar –Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarilor

iniţiator: Primar –Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Resita pe anul 2020

iniţiator: Primar –Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului Local la 30.09.2020

iniţiator: Primar –Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Reșița în adunarea generală a acționarilor la Societatea „TRANSPORT URBAN REȘIȚA” S.R.L. în persoana domnului consilier local BURTEA DRAGOȘ CIPRIAN

iniţiator: Primar –Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Reșița în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L.

iniţiator: Primar –Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Reșița în Adunarea Generală a Asociaților la SC TERMO SERV CET S.R.L. în persoana domnului consilier local HURUIALĂ TOM LUCIAN

iniţiator: Primar –Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Reșița în adunarea generală a acționarilor la S.C. REȘIȚA CURATĂ S.R.L. în persoana domnului consilier local ROȘU OVIDIU

iniţiator: Primar –Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unui imobil format din: Teren în suprafață totală de 13.970,00 mp și Clădiri cu destinația de birouri, cercetare industrială, depozitare și anexe, în suprafață construită la sol cumulată de 4.186,9 mp și o suprafață construită desfășurată de 12.157,9 mp (fostul Institut de proiectare), proprietatea S.C. HYDRO-ENGINEERING S.A. – în faliment, prin lichidator judiciar Consultant Insolvență SPRL

iniţiator: Primar –Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării a două imobile: Construcție în suprafață de 569 mp, identificată în CF nr. 45549 Reșița, nr. Cad 45549-C2 și Construcție în suprafață de 283 mp, identificată în CF nr. 45549 Reșița, nr. Cad 45549-C3, situate administrativ în municipiul Reșița, str. Fântânilor (fosta Curte Prescom), proprietatea privată extratabulară a numiților Armașu Adina și Armașu Paul Valentin

iniţiator: Primar –Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reșița, a imobilului: teren și construcții, identificat în CF nr. 46136 Reșița, nr. Cad 41636, situat administrativ în municipiul Reșița, str. Primăverii, nr. 3-5 și vânzarea fără licitație publică a acestui imobil, către S.C. COMALEX S.R.L.

iniţiator: Primar –Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui imobil-teren, în suprafață de 794 mp, identificat în CF nr. 43551 Reșița, nr. Cad 43551, teren situat administrativ în municipiul Reșița, str. Oțelului, proprietatea privată a EU.TRA.LOG.REMI S.R.L.

iniţiator: Primar –Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea restituirii sumei de 3.507 euro, reprezentând contravaloarea boxei-garaj nt. 8, situată administrativ în municipiul Reșița, str. N. Bălcescu, către domnul Stăncioi Nicolae

iniţiator: Primar –Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 al HCL nr. 235/03.07.2020 privind aprobarea proiectului „Sprijinirea măsurilor de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de către Spitalul Județean de Urgență Reșița și Municipiul Reșița” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

iniţiator: Primar –Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului ”Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza UAT Municipiul Reșița cu echipamente IT pentru gestionarea situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Competitivitate Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate Obiectiv Specific OS 2.4 – Creșterea gradului de utilizare a Internetului Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE Apelul de proiecte nr. 2

iniţiator: Primar –Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Asigurarea materialelor igienico-sanitare SARS-COV-2 pentru unitățile de învățământ din municipiul Reșița” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

iniţiator: Primar –Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 276/2019 în sensul trecerii din administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea municipiului Reșița prin Direcția Generală Învățământ, Cultură, Tineret, Sport și Culte a imobilului situat în Reșița, B-dul A.I.Cuza nr. 39, identificat în CF nr. 31450, pentru care s-a obținut Aviz Conform pentru schimbarea destinației

iniţiator: Primar –Ioan Popa

iniţiator: Primar –Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea prevederilor Hotărârii nr. 51 din 13 februarie 2013 privind suspendarea taxării în zilele de duminică a comercianților și producătorilor particulari în Piețele Agroalimentare Reșița Sud și Reșița Nord, cu modificările și completările ulterioare

iniţiator: Primar –Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea transmiterii fără plată a unei autoutilitare din proprietatea privată a statului și din administrarea Ministerului Finanțelor Publice, Direcția de legislație și reglementare în domeniul activelor statului, în proprietatea privată a municipiului Reșița și în administrarea Serviciului Public – ”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”

iniţiator: Primar –Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea investițiilor din Municipiul Reșița, realizate de către Serviciul Public – ” Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”, în anii 2019-2020, în proprietatea publică a Municipiului Reșița prin Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat

iniţiator: Primar –Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu cu privire la încheierea unui contract de comodat între SC Reșița Curată SRL și Consiliul Județean Caraș-Severin, în vederea utilizării gratuite pe o perioadă de 1 (un) an, a utilajelor: presă balotat HSM VL 225,3; presă balotat HSM CL0200,2; presă balotat HMS; SCHREDDER ZMK 40; SCHREDDER TYP RZS 1000

iniţiator: Primar –Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1, 2, 3, 4, la Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii activităților de măturat spălat, stropire, întreținere a căilor publice și de salubrizare a parcurilor și a zonelor verzi amenajate în municipiul Reșița, aprobat prin H.C.L. nr. 30/2013

iniţiator: Primar –Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de salubritate percepute de operatorul de salubritate din municipiul Reșița, S.C. Brantner Servicii Ecologice S.R.L. și încheierea Actului adițional nr. 13 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubritate în municipiul Reșița, nr. 7161/21.04.2011, încheiat între Municipiul Reșița și S.C. Brantner Servicii Ecologice S.R.L.

iniţiator: Primar –Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 7 la Contractul de Asociere în participațiune nr.761/13.01.2015 încheiat între Municipiul Reșița și S.C Marcom Fantastic S.R.L. conform anexei

iniţiator: Primar –Ioan Popa

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.15 la contractul de închiriere nr.39/01.11.2011 pentru imobilul proprietatea UCM Reșița SA, denumit Creșă și Grădiniță, înscris în CF nr. 34198 Reșița provenit din conversia de pe hârtie a CF nr. 8496 Reșița Română, cu nr. Top. R 202/d/9/1, în suprafață de 2860 mp, imobil situat administrativ în Reșița, str. Petru Maior, nr.26, județul Caraș-Severin, cunoscut sub denumirea de Grădinița PP7, aprobat prin HCL nr.398/24.11.2011

                                                                                      iniţiatori: Primar –Ioan Popa

                                                                         Viceprimar – Adrian Laurențiu Dacica

Related Posts