DISPOZIŢIA Nr. 515 DIN 20.05.2021 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Primaria Reșița este și va fi partenerul medicilor, al personalului medical din Banatul de Munte

Primarul Municipiului Reşiţa,

În temeiul art. 133 alin. 1, art. 134 alin. 1 lit. a), alin. 2, alin. 3 lit. a), alin. 5, alin. 6, alin. 7, art. 135, art. 136 alin. 8, art. 155 alin. 1 lit. b) coroborat cu alin. 3 lit. b), art. 196 alin. 1 lit. b), art. 197 alin. 1, alin. 4 și art. 198  alin. 1 și alin. 2 ale Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, modificat și completat,

 

D I S P U N E:

 

            Art. 1. – Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în data de    26.05.2021 ora  1400, ședință ce va avea loc în sala de ședință (la parter) a Primăriei municipiului Reșița.

Art. 2 – Proiectul ordinii de zi a Ședinței ordinare este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3 – Materialele prevăzute în Anexă vor fi puse la dispoziția consilierilor locali prin e-mail, prin serviciul de stocare OneDrive si pe suport de hartie.

Art. 4 – Materialele menționate în Anexă se transmit spre avizare:

 

 1. Comisiei pentru studii prognoze economico – sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Reşiţa
 2. Comisiei de organizare dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice de arhitectură şi mediu
 3. Comisiei pentru servicii publice, agricultură, comerţ, privatizare, sport, turism şi agrement
 4. Comisiei pentru proiecte – programe, activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate şi familie, culte, cultură, muncă, protecţie socială şi relaţii externe
 5. Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

Art. 5 – Comisiile de specialitate ale Consiliului Local pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 6 – Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică pe site-ul primăriei www.primariaresita.ro.

Art. 7 – Dispoziţia se comunică:

 • Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin;
 • Mass-media.

 

P R I M A R,                                           CONTRASEMNEAZĂ,

     POPA Ioan                                               SECRETAR GENERAL

                                                                                                BUCUR Lucian Cornel

 

ANEXA LA DISPOZITIA NR.  515/ 20.05.2021

             

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2021

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Reșița la realizarea proiectului Via Transilvanica (Calea Transilvaniei)

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 336/27.10.2020 de aprobare a implementării proiectului ”Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza UAT Municipiul Reșița cu echipamente IT pentru gestionarea situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional de Competitivitate Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă Prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate Obiectiv Specific OS 2.4 – Creșterea gradului de utilizare a Internetului Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAȚIE Apelul de proiecte nr. 2

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statutului Societății PIEȚE REȘIȚA SRL, prin extinderea obiectului de activitate

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Statutului Societății PIEȚE REȘIȚA SRL,

prin înființarea unui sediu secundar

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții la PIEȚE REȘIȚA S.R.L.

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor practicate de către Societatea PIEȚE REȘIȚA S.R.L.

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat și a programului anual al achizițiilor publice modificat, pe anul 2021 la PIEȚE REȘIȚA S.R.L.

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a Raportului administratorului, pe anul 2020, la PIEȚE REȘIȚA S.R.L.

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a raportului Administratorului la SOCIETATEA TRANSPORT URBAN REȘIȚA SRL

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 370/2020 privind aprobarea componenței COMISIEI TEHNICE DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI URBANISM, precum și a Regulamentului de funcționare a acesteia

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre prin care Consiliul Local ia act de procesul-verbal nr. 6105/12.05.2021 privind constatarea părăsirii a unui număr de 34 lucrări funerare – construcții, edificate în cimitirul nr. 5 și 6 din Reșița, administrate de Serviciul Public – ”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Procesului-verbal nr. 33064/06.05.2021 al Comisiei Sociale de Analiză a Solicitărilor de Locuințe și aprobarea închirierii unor locuințe convenabile aflate în domeniul privat al Municipiului Reșița

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Procesului-verbal nr. 33065/06.05.2021 al Comisiei Sociale de Analiză a Solicitărilor de Locuințe și aprobarea închirierii unei locuințe sociale aflată în domeniul public al Municipiului Reșița

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Procesului-verbal nr. 33066/06.05.2021 al Comisiei Sociale de Analiză a Solicitărilor de Locuințe și aprobarea închirierii unor locuințe convenabile aflate în domeniul privat al Municipiului Reșița

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de închiriere nr. 42921/18.05.2018 privind închirierea către S.C. Arsenal – Reșița S.A. a două minipuncte termice și a instalațiilor componente situate în Reșița, str. Bârzăviței – bloc nr. 2 și Al. Albăstrelelor – bloc nr. 2 pentru asigurarea agentului termic necesar încălzirii și preparării apei calde menajere la cele două blocuri de locuințe

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței situate în Municipiul Reșița, Str. Romanilor, nr. B9, bl. B9, et. 4, ap. 12, propietatea privată a municipiului Reșița, către numiții Solomon Cornel și soția Solomon Doina, aceștia având calitatea de chiriași

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 2 la H.C.L. nr. 37/28.01.2021 privind stabilirea numărului total de 1000 locuri de parcare, ce vor funcționa în regim de parcări publice cu plată pe raza municipiului Reșița și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată, fără pază, în Municipiul Reșița

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru utilizarea parcărilor publice de reședință/domiciliu situate pe domeniul public al Municipiului Reșița

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 309/24.09.2020 – privind darea în administrare Serviciului Parcări al Municipiului Reșița a terenurilor de sport realizate prin investiția ”Amenajare terenuri de sport în Parcul Copilului, Parcul Tricolorului și strada Retezat din Municipiul Reșița”

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Reșița, în vederea scoaterii din funcțiune și casarea, pentru începerea procedurii de demolare și valorificare a următoarelor imobile: construcție înscrisă în CF nr. 32298 Reșița, nr. Cadastral 32298 – C2 în suprafață construită desfășurată de 452 mp (Clădire administrativă), construcție înscrisă în CF nr. 32298 Reșița, nr. Cadastral 32298 –C3 în suprafață construită desfășurată de 373 mp (Atelier reparații electrice), construcție înscrisă în CF nr. 32298 Reșița, nr. Cadastral 32298-C5 în suprafață construită desfășurată de 88 mp (Punct termic), construcție înscrisă în CF nr.32298 Reșița, nr. Cadastral 32298 –C6 în suprafață construită desfășurată de 25 mp (Stație de pompare) și construcție înscrisă în CF nr.32298 Reșița, nr. Cadastral 32298 C7, în suprafață construită desfășurată de 5 mp (Cabină poartă), situate administrativ în municipiul Reșița, bld. Republicii nr.29, fostul Depou de tramvaie

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de salubritate percepute de operatorul de salubritate din municipiul Reșița, S.C Brantner Servicii Ecologice S.R.L. și încheierea Actului adițional nr. 14 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubritate în municipiul Reșița, nr. 7161/21.04.2011, încheiat între Municipiul Reșița și S.C Brantner Servicii Ecologice S.R.L.

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea unor anexe la HCL nr. 386/2019 și HCL nr. 70/2020 privind aprobarea actualizării inventarului bunurilor de natura mijloacelor fixe care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Reșița și al celor care alcătuiesc domeniul privat al statului conform prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre privind exprimarea votului în ședința Adunării Generale a Asociaților Regiei Automone ”OCOLUL SILVIC BANATUL MONTAN” stabilită pentru data de 27.05.2021

iniţiator: Primar – Ioan POPA

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației imobilului situat în Reșița, str. Ciprian Porumbescu, nr. 17, înscris în CF nr. 40950 Reșița, nr. top 979/a-3/1/4, construcție și teren aferent în suprafață de 378 mp, proprietatea publică a Municipiului Reșița, în spațiu de cazare pentru copii/elevi și familiile acestora aflate în risc social

iniţiator: Viceprimar –Mădălina Miruna CHIOSA

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru închirierea celor două ambulanțe aflate în dotarea Asociației Reșița Europeană

iniţiator: Viceprimar – Adrian Laurențiu DACICA

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali și a numărului de indemnizații lunare acordate persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2021

iniţiator: Viceprimar – Adrian Laurențiu DACICA

 1. Diverse

Related Posts