DISPOZIŢIA Nr. 663 DIN 19.06.2020 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Reşiţa,

Având în vedere:

Urgenţa determinată de situaţia existentă la nivel local, naţional și internațional referitoare la cazurile de infecţie cu Coronavirus, şi măsurile ce se impun pentru prevenirea/ limitarea extinderii contaminării cu noul Coronavirus;

Tinand cont de prevederile H.C.L. nr. 130/2020 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Reșița aprobat prin H.C.L. nr. 350/30.09.2019;

Conform Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

Văzând H.G. nr. 30/2020 privind propunerea unor măsuri a fi aplicate pe durata stării de alertă pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19;

În temeiul art. 133 alin. 1, art. 134 alin. 1 lit. a), alin. 2, alin. 3 lit. a), alin. 5, alin. 6, alin. 7, art. 135, art. 136 alin. 8, art. 155 alin. 1 lit. b) coroborat cu alin. 3 lit. b), art. 196 alin. 1 lit. b), art. 197 alin. 1, alin. 4 și art. 198  alin. 1 și alin. 2 ale Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, modificat și completat,

 

D I S P U N E:

            Art. 1. – Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în data de 25 IUNIE 2020, ora 1200, sedinta ce va avea loc prin mijloace electronice de comunicare pe platforma on-line.

Art. 2. – Proiectul ordinii de zi a ședinței este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3. – Materialele prevăzute în Anexă vor fi puse la dispoziția consilierilor locali prin e-mail.

Art. 4 – Materialele menționate în Anexă se transmit spre avizare:

 1. Comisiei pentru studii prognoze economico – sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Reşiţa
 2. Comisiei de organizare dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice de arhitectură şi mediu
 3. Comisiei pentru servicii publice, agricultură, comerţ, privatizare, sport, turism şi agrement
 4. Comisiei pentru proiecte – programe, activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate şi familie, culte, cultură, muncă, protecţie socială şi relaţii externe
 5. Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

Art. 5 – Comisiile de specialitate ale Consiliului Local pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 6 – Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică pe site-ul primăriei www.primaria-resita.ro.

Art. 7 -Dispoziţia se comunică:

 • Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin.
 • Mass-media.

 

    P R I M A R,                                           CONTRASEMNEAZĂ,

    POPA Ioan                                           SECRETAR GENERAL

                                                                                        BUCUR Lucian Cornel

 

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA NR. 663/25.06.2020

 

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2020

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privindaprobarea Regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice situate în intravilanul municipiului Reșița

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Reșița

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării H.C.L. 52/2018 cu Anexa 2 – Regulament privind acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Reșița, pentru programul de mini-granturi ”Încredere în Reșița”

                                                             iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual și a anunțului de participare al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Reșița, pentru programul de mini-granturi ”Încredere în Reșița”, pe anul 2020

                                                             iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcțiilor de demnitate public alese și a statelor de funcții ale Primăriei Municipilui Reșița

                                                             iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții ale Instituției Publice: ”Clubul Sportiv Muncitoresc Reșița”, cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local

                                                             iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Serviciului Public ”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”

                                                             iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile contractuale din cadrul Serviciului Public -”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire”

                                                             iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea la nivelul muncipiului Reșița a listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României, pentru perioada 2020-2023

                                                                iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) pentru investiția:„Reabilitare strada cpt. Smaranda Ion”

                                                        iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general acualizat pentru Studiul de fezabilitate ”Modernizare străzi în localitățile componente Țerova, Cîlnic, Doman, municipiul Reșița”

                                                          iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (DALI) pentru investiția: ”Construire legătură rutieră Nicolae Bălcescu cu stada Bielefeld în Municipiul Reșița”

                                                         iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind completarea HCL 366/2019 privind aprobarea „Normelor privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public”, a ”Permisului de Spargere/Intervenție” și a ”Procesului verbal de predare-primire amplasament pentru spargere”

                                                          iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a Raportului administratorului, pe anul 2019, la PIEȚE REȘIȚA S.R.L.

                                                          iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 1, alin. (1) poziția 2 din H.C.L. nr. 20/31.01.2019 de aprobare a reorganizării componenței comisie de analiză a documentelor ce stau la baza emiterii certificatului de atestare a edificării construcției, respectiv nominalizarea membrilor supleanți

                                                        iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu oneros, a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 201 mp, identificat în C.F. nr. 45880 Reșița, nr. cad. 45880, situat administrativ în Municipiul Reșița – Cartierul Țerova, str. Viitorului, nr. 21, jud. Caraș-Severin, către numiții Munteanu Victor și Munteanu Lenuța, proprietarii imobilului edificat pe acest teren, pentru o perioadă de 49 de ani

                                                         iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de concesiune nr.75135/30.09.2019, cu modificările și completările ulterioare, încheiat cu S.C. ITACA LOGISTIC S.R.L., având în vedere imposibilitatea obiectivă de a exploata bunul/terenul care face obiectul contractului de concesiune, de către concesionar

                                                           iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării/dezlipirii suprafeței de teren de 45498 mp identificată în CF nr. 35313 Reșița, nr. cadastral 35313, aferente Contractului de Concesiune nr. 17958/22.11.2013 în două loturi: lot 1 – 7369 mp și lot 2 38.129 mp, precum și aprobarea Actului adițional la acest contract de concesiune

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării/dezlipirii suorafeței de 41,5 mp din terenul cu suprafața totală de 1068 mp, înscris în C.F. nr. 44046 Reșița, nr. cad. 44046, proprietatea privată a municipiului Reșița, situată administrative Reșița, str. Murelor, nr. 7 și concesionarea fără licitație publică, în vederea extinderii construcției identificate în C.F. nr. 44046-C1-U2 Reșița, cad.44046-C1-U2, Apartamentul 2, aflată în proprietatea doamnei Șomlea Ionela

                                                            iniţiator: Primar – Popa Ioan

 1. Diverse
Facebook Comments

Adauga comentariu

Click aici pentru a posta un comentariu

I accept the Terms and Conditions and the Privacy Policy

Reclama ta aici