DISPOZIŢIA Nr. 695 DIN 23.07.2021 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

Campania ”Reșița Curată 2021”

Primarul Municipiului Reşiţa,

În temeiul art. 133 alin. 1, art. 134 alin. 1 lit. a), alin. 2, alin. 3 lit. a), alin. 5, alin. 6, alin. 7, art. 135, art. 136 alin. 8, art. 155 alin. 1 lit. b) coroborat cu alin. 3 lit. b), art. 196 alin. 1 lit. b), art. 197 alin. 1, alin. 4 și art. 198  alin. 1 și alin. 2 ale Ordonanței de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, modificat și completat,

D I S P U N E:

Art. 1. – Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Reşiţa în data de    29.07.2021 ora  1400, ședință ce va avea loc în sala de ședință (la parter) a Primăriei municipiului Reșița.

Art. 2 – Proiectul ordinii de zi a Ședinței ordinare este prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 3 – Materialele prevăzute în Anexă vor fi puse la dispoziția consilierilor locali prin e-mail, prin serviciul de stocare OneDrive si pe suport de hartie.

Art. 4 – Materialele menționate în Anexă se transmit spre avizare:

 1. Comisiei pentru studii prognoze economico – sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Reşiţa
 2. Comisiei de organizare dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice de arhitectură şi mediu
 3. Comisiei pentru servicii publice, agricultură, comerţ, privatizare, sport, turism şi agrement
 4. Comisiei pentru proiecte – programe, activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate şi familie, culte, cultură, muncă, protecţie socială şi relaţii externe
 5. Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor

Art. 5 – Comisiile de specialitate ale Consiliului Local pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 6 – Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică pe site-ul primăriei www.primariaresita.ro.

Art. 7 -Dispoziţia se comunică:

 • Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin;
 • Mass-media.

P R I M A R,                                           CONTRASEMNEAZĂ,

     POPA Ioan                                               SECRETAR GENERAL

                                                                                                BUCUR Lucian Cornel

 

ANEXA LA DISPOZITIA NR.  695/ 23.07.2021

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2021 –  iniţiator: Primar – Ioan POPA
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului Local la 30.06.2021 – iniţiator: Primar – Ioan POPA
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de colaborare încheiat între Municipiul Reșița și Societatea Română de Radiodifuziune Studioul Teritorial RADIO REȘIȚA, conform anexei – iniţiator: Primar – Ioan POPA
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la H.C.L. nr. 60/2020 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru buna gospodărire a Municipiului Reșița, cu modificările și completările ulterioare – iniţiator: Primar – Ioan POPA
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru activitatea de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Reșița – iniţiator: Primar – Ioan POPA
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării anexei nr. 2 din HCL nr. 64/25.02.2021 de aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului Public – ”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local, Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire” – iniţiator: Primar – Ioan POPA
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Reșița, a unei locuințe convenabile, situată administrativ în Municipiul Reșița, str. Cerna, nr. 2, ap. 1, jud. Caraș-Severin, identificată în C.F. nr. 33312-C1-U1 Reșița, nr. top R201/m/9/p/I – iniţiator: Primar – Ioan POPA
 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe o perioadă de 10 ani, către Asociația Foștilor Deținuți Politici din România, a unui spațiu situat administrativ în Reșița, strada Petru Maior nr. 2, camera nr. 132, în suprafață de 31 mp, înscrisă în CF nr. 30006-C1-U45 Reșița, nr. top. R201/c/10/Et.I/56 – iniţiator: Primar – Ioan POPA
 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Procesului-verbal nr. 43866/17.06.2021 al Comisiei Sociale de Analiză a Solicitărilor de Locuințe și aprobarea închirierii unei locuințe convenabile aflate în domeniul privat al Municipiului Reșița – iniţiator: Primar – Ioan POPA
 1. Proiect de hotărâre privind însușirea procesului-verbal nr. 43868/17.06.2021 al Comisiei Sociale de Analiză a Solicitărilor de Locuințe și aprobarea închirierii unei locuințe ANL aflate în domeniul privat al Municipiului Reșița – iniţiator: Primar – Ioan POPA
 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Procesului-verbal nr. 43869/17.06.2021 al Comisiei Sociale de Analiză a Solicitărilor de Locuințe și aprobarea închirierii unei locuințe convenabile aflate în domeniul privat al Municipiului Reșița – iniţiator: Primar – Ioan POPA
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în proprietate, fără plată, către Parohia Ortodoxă Ucraineană din Reșița, a terenului în suprafață de 970 mp, înscris în CF nr. 41587 Reșița, situat administrativ în Reșița, Bd. Muncii, nr. 7 – iniţiator: Primar – Ioan POPA
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării/dezlipirii suprafeței de teren de 49 mp din suprafața totală de teren de 5475,28 mp, identificat în CF nr. 2899 Reșița Română, nr. top R202/c/6/b/1, nr. cad 2280, situat administrativ în Municipiul Reșița, str. Codrului, nr. 14 și trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Reșița, precum și schimbarea categoriei de folosință a terenului rezultat în urma dezmembrării/dezlipirii – iniţiator: Primar – Ioan POPA
 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea/dezlipirea suprafeței de teren de 390 mp din suprafața totală de 5360 mp identificată în CF nr. 42730 Reșița, nr. top G101/10/3 și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al municipiului Reșița – iniţiator: Primar – Ioan POPA
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui imobil –teren, cote părți 7/8 (7553 mp) din suprafața totală de 8632 mp, identificat în CF nr. 46273 Reșița, nr. cad. 46273, teren situat administrativ în municipiul Reșița, zona Cimitirul 8, propietatea privată a numitului Ratscher Ștefan – iniţiator: Primar – Ioan POPA
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 19 mp, identificat în CF nr. 46809 Reșița, proprietate privată a municipiului Reșița, situat administrativ în Reșița, Bd. Revoluția din Decembrie, nr. 4, către numiții Plujar Nicolae și Plujar Margareta-Maria – iniţiator: Primar – Ioan POPA
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării Contractului de Concesiune nr. 38912/22.06.2020, având ca obiect concesionarea parcelelor nr. 34 și nr. 35, în suprafață totală de 6.886 mp, teren înscris în CF nr. 46139 Reșița, din Zona Industrială Aglomerator-Valea Țerovei, încheiat între Primăria Municipiului Reșița și S.C. EDIFICE BUILD S.R.L. – iniţiator: Primar – Ioan POPA
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării Contractului de Concesiune nr. 49623/04.08.2020, având ca obiect concesionarea parcelei nr. 55, în suprafață de 2.490 mp, teren înscris în CF nr. 39622 Reșița, din Zona Valea Industrială Aglomerator-Valea Țerovei, încheiat între Primăria Municipiului Reșița și STARK STONE CONSTRUCT INSTAL WEST S.R.L. – iniţiator: Primar – Ioan POPA
 1. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul privat al municipiului Reșița a suprafeței de teren de 236 mp (cota 7/16) identificat în CF nr. 46697 Reșița, nr. cadastral 46697, situat administrativ în municipiul Reșița, str. Văliugului nr. 101 – iniţiator: Primar – Ioan POPA
 1. Proiect de hotărâre prin care Consiliul Local al municipiului Reșița ia act de devizul de lucrări emis de S.C. Aquacaraș S.A., respectiv însușește valoarea investiției și aprobă ca decontarea sumelor să se facă cu respectarea art. 5 din normele cuprinse în anexa la O.U.G. nr. 198/22.12.2005 – iniţiator: Primar – Ioan POPA
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Reșița – iniţiatori: Primar – Ioan POPA, Viceprimar – Adrian Laurențiu DACICA
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”RomActive – Creșterea capacitării comunităților marginalizate reșițene” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului ACTIVE CITIZENS FUND România – Apel # 6 -Granturi Mici și a Acordului de parteneriat încheiat între Asociatia Kreativ Research-Centrul de Studii Media si Cercetari Sociale, Municipiul Reșița și Asociația Nevo Parudimos Resita în vederea implementării proiectului – iniţiator: Viceprimar – Adrian Laurențiu DACICA
 1. Proiect de hotărâre privind completarea Capitolului III și IV al Anexei la H.C.L. nr. 158/25.09.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind creșterea și deținerea animalelor domestice și a păsărilor de curte în municipiul Reșița, cu modificările și completările ulterioare – iniţiator: Viceprimar – Adrian Laurențiu DACICA
 1. Diverse

Related Posts