Persoanele cu dizabilități își vor putea deconta terapiile pentru recuperare

kinetoterapie, recuperare, terapie

Legea privind susţinerea procesului de dezinstituţionalizare a persoanelor adulte cu dizabilităţi şi aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia şi de prevenire a instituţionalizării, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative a fost adoptată astăzi, 7 decembrie, Camera Deputaţilor fiind decizională.

Totodată, au fost adoptate şi mai multe amendamente foarte importante depuse de parlamentarii PNL Mara Calista şi Dumitru Rujan cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, prin care statul român va deconta sesiuni de terapie sau transportul.

Acest ajutor este necesar grupurilor vulnerabile formate din persoane cu dizabilităţi (autism, sindrom Down, afecţiuni locomotorii sau alte afecţiuni) pentru a le creşte calitatea vieţii şi parcursul pe care îl fac în vederea recuperării.

Parlamentarii au propus decontarea sesiunilor de kinetoterapie, 12 sesiuni anuale pentru persoanele cu handicap grav şi 6 sesiuni pe an pentru persoanele cu handicap accentuat.

Totodată, s-au propus măsuri simplificate pentru a putea opta, la cerere, pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban sau pentru acordarea de bonuri de carburant şi/sau de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul.

Care sunt modificările vizate

După articolul 11 se introduce un nou articol, art.111, cu următorul cuprins:
Art.111. – (1) În vederea asigurării asistenţei de recuperare/reabilitare, persoanele cu handicap au dreptul, anual, la tichete de valoare pentru terapia bazată pe recuperare medicală sau kinetoterapie, în funcţie de diagnosticul principal şi de fiecare dizabilitate, după cum urmează:
12 tichete pentru persoanele cu handicap grav;
6 tichete pentru persoanele cu handicap accentuat.
(2) Modelul şi contravaloarea tichetelor prevăzute la alin.(1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului şi se suportă din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, prin casa de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul sau din fonduri externe nerambursabile.
(3) Contravaloarea tichetelor prevăzute la alin.(1) se actualizează anual, prin hotărâre a Guvernului.
(4) Tichetele prevăzute la alin.(1) se acordă la recomandarea medicului de familie ori a medicului specialist, pe baza planului de abilitare/reabilitare pentru copilul cu handicap, respectiv a programului individual de reabilitare şi integrare socială al persoanei adulte cu handicap, conform metodologiei de emitere, acordare, utilizare şi decontare a tichetelor aprobată prin ordin comun al ministrului Sănătăţii şi al ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

4. La articolul 24, alineatele (9) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(9) Persoanele cu handicap grav sau accentuat pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban sau pentru acordarea de bonuri de carburant şi/sau de bonuri valorice pentru alimentarea mijloacelor de transport electrice ori pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea acestora, familiei, asistentului personal sau însoţitorului, fără a depăşi suma de 1.500 lei, anual, pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 lei, anual, pentru persoanele cu handicap accentuat; în această situaţie nu sunt aplicabile prevederile alin. (2) şi (4); modalitatea de decontare se stabileşte prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar indexarea limitelor se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.
De prevederile alin. (9) beneficiază şi părintele, tutorele, asistentul maternal sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii.