Primăria Reșița investește în opere de artă

Capitala Banatului Montan, în curs de reabilitare! Primăria Reșița a mai bifat încă un contract cu finanțare europeană

În perioada 18 noiembrie 2020 – 12 ianuarie 2021 Primăria Municipiului Reșița desfășoară o campanie de achiziție pentru opere de artă. Această acțiune are ca scop sprijinirea artiștilor contemporani, breaslă ce a fost semnificativ afectată de pandemia de coronavirus. Iată mai jos și regulamentul de participare la procedura de achiziții Opere de Artă.

Scopul procedurii de achiziție

Sesiune de achiziții de artă contemporană, lansată în contextul pandemiei COVID-19, pentru sprijinirea artiștilor contemporani, vizează exclusiv creația artiștilor vizuali în viață, urmărind inițierea unei colecții ce va aparține Municipiului Reșița și, prin aceasta, creșterea patrimoniului cultural al municipiului, Județului Caraș Severin și implicit României. Achizițiile vor constitui un stimulent pentru producția artistică curentă, iar procedurile vor viza operele de artă originale, inedite, relevante pentru constituirea canonului artei contemporane, opere aparținând atât artiștilor de referință ai istoriei recente, din zona Banatului Montan și din România sau diaspora, cât și tinerelor generații. Sunt de interes lucrări din toate mediile, care îndeplinesc criteriile formulate de specialiști și analizate de către membrii juriului, și a căror stare de conservare și rezistență în timp permite depozitarea, expunerea, recontextualizarea și mobilitatea locală și transnațională.

Obiectul achiziției publice

Obiectul fiecărui contract de achiziție publică încheiat după finalizarea procedurii de atribuire negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare constă în achiziționarea unor lucrări de artă contemporană, denumite în continuare „lucrări” sau „opere”, în vederea îmbogățirii patrimoniului muzeal, procedura fiind deschisă artiștilor vizuali profesioniști originari din România, denumiți în continuare „ofertanți” sau „artiști”, activi pe scena de artă contemporană locală și internațională, indiferent de mediul în care lucrează.

Valoarea estimată: 100.000 lei.

Proceduri utilizate: Selecția competitivă, urmată de procedura de atribuire, Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare desfășurată cu fiecare dintre artiștii semnatari ai lucrărilor selecționate de juriu conform dispozițiilor prezentului regulament.

 Limba de desfășurare a procedurii

Chiar dacă procedura se adresează artiștilor de origine română, sunt acceptați și pot participa și artiști din Uniunea Europeană sau din spațiul extracomunitar. Lucrările juriului se vor desfășura în limba română, prin urmare documentația de participare va fi transmisă de ofertanți în limba română. Raportul juriului va fi redactat în limba română și va fi semnat de toți membrii juriului.

Juriul

Evaluarea documentelor de calificare, respectiv selecția artiștilor se vor realiza de către un Juriu de specialitate, numit prin decizie a conducătorului Autorității Contractante, format din ___ membri titulari și doi supleanți, în a cărui componență se vor regăsi reprezentanți ai Autorității Contractante, reprezentanți ai universităților de profil din țară, specialiști desemnați de către Uniunea Artiștilor Plastici. Președintele juriului se alege prin consens la începutul lucrărilor.

Lucrările juriului se vor desfășura online, în prima etapă.

Toți membrii titulari ai juriului participă la toate sesiunile de jurizare.

Dacă un membru titular al juriului se află în imposibilitatea de a participa la jurizare, acesta poate fi înlocuit în respectiva ședință de unul dintre membrii supleanți. Absența la mai mult de 2 (două) ședințe ale juriului de către un titular atrage înlocuirea de drept a acestuia cu unul dintre membrii supleanți, care își va exercita atribuțiile aferente până la finalizarea concursului.

Juriul este suveran. Decizia sa nu poate fi contestată, Autoritatea Contractantă va iniția pe baza deciziei juriului procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în conformitate cu prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice, art. 104 alin. (1) lit. b) și alin. (2) – scopul achiziției fiind crearea sau achiziționarea unei opere de artă sau unei reprezentații artistice unice. Fiecare membru al juriului are un vot. Deciziile juriului se iau prin vot majoritar. Juriul are următoarele îndatoriri și responsabilități:

– Juriul va verifica îndeplinirea condițiilor formale de transmitere a ofertelor potrivit regulamentului și dacă fiecare ofertă cuprinde toate documentele de participare cerute prin regulament, precum și modul de prezentare a acestora și gradul de completare a informațiilor solicitate;

– Juriul își stabilește de comun acord metodologia de lucru;

– Juriul evaluează toate ofertele depuse în baza criteriilor de calificare și selecție;

– Juriul stabilește o ierarhie finală în baza căreia Autoritatea Contractantă va îndeplini procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare cu fiecare dintre ofertanții selecționați de Juriu, în ordinea stabilită de acesta și în limita bugetului disponibil;

– Juriul întocmește și înaintează către Autoritatea Contractantă „Raportul juriului” privind desfășurarea lucrărilor și rezultatele selecției, explicând alegerile făcute și incluzând recomandările sale către Autoritatea Contractantă. „Raportul juriului” este un document întocmit în limba română și semnat de către toți membrii juriului.

Participarea la procedura de achiziție

Calitatea de ofertant

Ofertanții pot fi artiști vizuali originari din România, activi pe scena de artă contemporană, în România sau în străinătate, indiferent de mediul în care lucrează.

Ofertanții sunt autorii lucrărilor propuse spre achiziție.

Ofertanții trebuie să facă propuneri care să reflecte în mod semnificativ practica lor.

Următoarele persoane nu au dreptul să participe la selecție:

 1. a) Membrii Juriului;
 2. b) Persoanele angajate în cadrul Autorității Contractante;
 3. c) Rudele până la gradul III inclusiv ale persoanelor menționate la punctele (a) și (b).

Prin participarea la procedura de achiziție, ofertanții sunt de acord să se conformeze prezentului Regulament.

Documentele de participare depuse de ofertanți

Solicitările de participare vor fi însoțite de următoarele documente:

 1. a) Curriculum Vitae (în format .pdf/ .doc/ sau echivalent, 4.000-8.000 semne, cu spații);
 2. b) portofoliu digital (în format . pdf/ .doc/ sau echivalent, max. 10 MB), conținând informații despre lucrările propuse spre achiziție, realizate în orice mediu și aflate în proprietatea artistului, după cum urmează: reproduceri fotografice, stop cadre din materiale video, mostre de artă sonoră, schițe de instalare, scenarii de performance, link-uri la site-ul propriu al artistului, sau la baze publice de date (tip Vimeo, youtube); precum și orice alte materiale considerate relevante pentru munca de jurizare – cu respectarea formatelor acceptate și a maximului de MB;
 3. c) fișă de descriere a lucrării / lucrărilor propuse spre achiziție, care să conțină următoarele informații obligatorii: titlul / anul realizării / tehnica / tirajul / dimensiuni (durată) / starea curentă de conservare / descrierea condițiilor optime de conservare / participări la expoziții (titlul, tema, curatorul, locul, perioada) / bibliografie (apariții – reproduceri fotografice sau referințe critice în presă și publicații de specialitate – format tipărit sau digital / online;
 4. e) ofertă de preț pentru achiziția fiecărei lucrări dintre cele propuse, însoțită de o scurtă justificare a ofertei;
 5. f) declarație pe proprie răspundere (semnată și scanată) din care să rezulte că

(i) participantul este proprietarul de drept al lucrărilor,

(ii) a citit și este de acord cu prevederile Regulamentului și că

(iii) este în măsură și de acord să cesioneze și către Municipiul Reșița drepturile patrimoniale de autor asupra operelor respective în cazul achiziției acestora;

Dosarul de participare se trimite în format digital, direct sau prin wetransfer.com la adresa de e-mail: artacontemporana@primariaresita.ro până la data indicată în calendarul selecției.

Perioada de valabilitate a ofertelor va fi de 150 zile de la data transmiterii acestora.

Condiții de admitere în jurizare a ofertelor

Pentru a fi admise în jurizare, ofertele trebuie să respecte:

– dispozițiile prezentului Regulament;

– termenul de predare;

– cerințele de prezentare a documentelor de participare.

Abaterile constatate de Juriu și care conduc automat la respingerea unei oferte sunt:

– depășirea termenului limită stabilit în calendarul procedurii – data și ora – de predare;

– trimiterea la o altă adresă decât cea stabilită prin anunțul de participare și regulament.

Alte abaterile constatate de către juriu care pot conduce la decizia juriului de eliminare din jurizare a unei oferte sunt:

– lipsa unuia dintre documentele de participare cerute de Regulament;

– completarea neconformă sau incompletă a unuia sau mai multor documente solicitate.

După expirarea termenului limită de predare, se va întocmi un proces verbal în care se va consemna modul de îndeplinire a condițiilor prevăzute mai sus. Ofertele care nu îndeplinesc condițiile stabilite vor fi respinse.

Desfășurarea selecției competitive

Lansarea procedurii de achiziții

Data inițierii procedurii de selecție competitivă este reprezentată de data de publicare a anunțului pe site-ul Autorității Contractante (www.primaria-resita.ro), secțiunea „Achiziții opere de artă”. Pagina va conține prezentarea generală a procedurii în limba română, publicarea răspunsurilor la cele mai frecvente întrebări, anunțarea rezultatelor jurizării, alte anunțuri relevante.

Modul de desfășurare a selecției competitive

Selecția competitivă se va desfășura în 2 (două) etape după cum urmează:

– Etapa I – în această etapă, destinată calificării artiștilor, cei interesați vor transmite dosarele de înscriere ce vor conține documentele solicitate;

Documentele vor fi verificate tehnic și evaluate după criteriile de calificare, declinate în tabelul de mai jos. În urma evaluării dosarelor de participare, Juriul va elabora lista artiștilor calificați.

– Etapa a II a – în această etapă vor fi evaluate și selectate lucrările ofertate de artiștii calificați în prima etapă; evaluarea lucrărilor în etapa a doua se va face după criteriile declinate în tabel.

– În urma evaluării și selecției lucrărilor de artă, membrii Juriului vor întocmi lista finală a lucrărilor de artă contemporană propuse pentru achiziție, și vor întocmi procesul verbal de jurizare, cuprinzând motivarea alegerilor făcute și recomandările către Autoritatea Contractantă privind eventualele aspecte care ar trebui clarificate de către / împreună cu ofertanții.

Criteriile de calificare sunt:

 1. Anvergura artistului: 20 puncte
 2. Semnificația artistului pentru istoria, teoria și critica de artă: 15 puncte
 3. Apartenența la sau reprezentarea unui grup subreprezentat / fenomen alternativ: 10 puncte
 4. Calitatea artistică a lucrării / lucrărilor: 25 puncte
 5. Completarea imaginii despre practica (relevantă) a artistului și despre istoria artei contemporane în România: 30 puncte

Criteriile de evaluare și selecție sunt:

 1. Anvergura artistului: 15 puncte
 2. Semnificația artistului pentru istoria, teoria și critica de artă: 15 puncte
 3. Apartenența la sau reprezentarea unui grup subreprezentat / fenomen alternativ: 10 puncte
 4. Calitatea artistică a lucrării / lucrărilor: 25 puncte
 5. Completarea imaginii despre practica (relevantă) a artistului și despre istoria artei contemporane în România: 25 puncte
 6. Adecvarea justificării ofertei de preț: 10 puncte.

Criteriile 1-5, comune etapelor de calificare și, respectiv de evaluare și selecție, vor fi declinate în două seturi de factori de evaluare distincți pentru fiecare dintre cele două etape ale selecției competitive.

Solicitări de clarificări

Candidații pot formula solicitări de clarificări privind documentația de achiziție, cel mai târziu cu 7 (șapte) zile lucrătoare înainte de termenul limită de depunere a ofertelor inițiale. Solicitările de clarificări vor fi transmise la adresele de e-mail: artacontemporana@primariaresita.ro.

În perioada evaluării ofertelor, Autoritatea Contractantă (AC) are dreptul de a solicita clarificări candidaților privind ofertele depuse, în termen de 5 zile lucrătoare înaintea termenului limită de evaluare a documentelor aferente etapei respective. Răspunsul va fi transmis către AC în maximum 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării de clarificări.

Etapa I – calificarea ofertanților

Juriul are obligația de a evalua ofertele depuse în baza criteriilor de calificare, evaluare și selecție prevăzute.

Fiecare ofertant va fi apreciat în funcție de criteriile descrise în tabelul de mai jos, acordând punctajul corelat cu aprecierea factorilor de evaluare:

Criteriu + factori de evaluareAprecierePunctaj
1. Anvergura artistului

– Anvergura artistului în cadrul generației, în cadrul mișcării/tendinței/ stilului pe care artistul le  ilustrează

– Participări la expoziții în România și pe plan internațional, cu importanță demonstrabilă prin: profilul instituției-gazdă, importanța curatorului/juriului, decernarea unor premii, ecoul semnificativ în presa de specialitate, eligibilitatea expoziției pentru a deveni o referință în istoria artei contemporane

– Amploarea și varietatea operei

mare16-20
medie6-15
mică1-5
2. Semnificația artistului pentru istoria, teoria și critica de artă

– Prezența autorului în presa culturală de specialitate din România și din străinătate

mare11-15
medie6-10
mică1-5
3. Apartenența la sau reprezentarea unui grup subreprezentat / fenomen alternativ

– face parte din, sau lucrează pentru, un grup/a comunitate

subreprezentate (în istoriografie, în spațiul cultural împărtășit de publicul larg) sau marginalizate social

deplin8-10
parțial4-7
limitat1-3
4. Calitatea artistică a lucrării / lucrărilor.

– Calitatea conceptuală, autenticitatea discursului, după caz

– Calitatea formală

– Calitatea/originalitatea execuției tehnice, starea de conservare declarată, materialele utilizate (gradul de fragilitate/perisabilitate/ efemeritate), după caz

mare20-25
medie11-19
mică1-10
5. Completarea imaginii despre practica (relevantă) a artistului

– Artist reprezentativ pentru cultura vizuală contemporană, pentru o generație / grupare / fenomen artistic etc.

– Artist subreprezentat în colecție, a cărui operă prezintă o succesiune de etape reprezentative

adecvată20-30
parțial adecvată11-19
adecvată în mod limitat1-10

 

Punctajul total al ofertantului se calculează prin însumarea punctajelor obținute în urma evaluării fiecărui criteriu. Punctajul total maxim ce poate fi acordat unui ofertant este de 100 de puncte.

În urma evaluării dosarelor de participare, Juriul va elabora lista artiștilor calificați.

Etapa a II-a – evaluarea și selecția lucrărilor

În această etapă sunt evaluate lucrările ofertate de artiștii calificați în prima etapă, acordând punctajul corelat cu aprecierea factorilor de evaluare din tabelul de mai jos:

Criteriu + factori de evaluareAprecierePunctaj
1. Anvergura artistului

Reprezentativitate pe plan regional, național și internațional:

– Reprezentativitate pentru dinamica culturală a ultimilor 30 de ani (teme și discursuri sociale, economice și politice recente, care sunt sau pot deveni importante în scrierea istoriei artei)

– prezența în colecții de stat și particulare din România și din străinătate

– participarea la proiecte de anvergură în România și în străinătate (rezidențe, expoziții etc.)

Reprezentativitatea pentru temele/ preocupările/ urgențele AC în relație cu practicile și teoriile referitoare la arta contemporană

ridicată16-20
medie6-15
scăzută1-5
2. Semnificația artistului pentru istoria, teoria și critica de artă

– Prezența autorului în literatura de specialitate din România și din străinătate, și/sau în literatura care contribuie la reformularea/ dezvoltarea istoriei și teoriei artei în România

ridicată11-15
medie6-10
scăzută1-5
3. Apartenența la sau reprezentarea unui grup subreprezentat / fenomen alternativ

– opera este reprezentativă pentru/în raport cu un grup/o comunitate

subreprezentate (în istoriografie, în spațiul cultural împărtășit de

publicul larg) sau marginalizate social

– opera are un caracter documentar semnificativ în raport cu

fenomenul/grupul reprezentat

Calitatea muzeală a lucrării/lucrărilor este clară, chiar fără contextul

oferit de grup sau fenomen

deplin8-10
parțial4-7
limitat1-3
4. Calitatea artistică a lucrării / lucrărilor.

– dimensiunea inovatoare și gradul de consacrare (istoricul lucrării –

expunere, tratarea ei în texte de specialitate)

– calitatea/originalitatea execuției tehnice, starea de conservare

declarată, materialele utilizate (gradul de fragilitate/perisabilitate/

efemeritate), după caz

– reprezentativitatea lucrării pentru temele/preocupările/urgențele

practicilor și teoriilor cu privire la arta contemporană și posibilitatea de a deveni un reper în scrierea istoriei artei (păstrarea relevanței în timp a lucrării)

ridicată20-25
medie11-19
scăzută1-10
5. Completarea imaginii despre practica (relevantă) a artistului

– lucrare reprezentativă pentru o generație/grupare/fenomen artistic

– artist a cărui operă necesită prezentarea în colecție

– importanța pentru misiunea AC de inițiere a unei colecții de artă locale;

– importanța valorii documentare în raport cu preocuparea AC

pentru dezvoltarea fondului său documentar

– valoarea de promovare/de schimb cultural (în viitoare parteneriate cu alte instituții de profil)

reprezentativă20-30
parțial

reprezentativă

11-19
limitat

reprezentativă

1-10
6. Adecvarea justificării ofertei de prețmare8-10
mediu4-7
mică1-3

Punctajul total al lucrării se calculează prin însumarea punctajelor obținute în urma aplicării fiecărui factor de evaluare. Punctajul total maxim ce poate fi acordat unei lucrări este de 100 de puncte.În urma evaluării și selecției lucrărilor de artă, membrii Juriului vor întocmi lista finală a lucrărilor de artă contemporană propuse pentru achiziție, alături de procesul verbal de jurizare privind lucrările juriului, cuprinzând motivarea alegerilor făcute și recomandările către AC privind eventualele aspecte care ar trebui clarificate de către sau împreună cu ofertanții.Artiștii ale căror lucrări au fost selectate pentru achiziție de către Juriu vor fi contactați individual de către reprezentanții AC pentru a participa în ultima etapă a procedurii — negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, reglementată prin dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin H.G. nr. 395/2016. Detaliile se vor stabili individual și se vor regăsi în documentația de atribuire distinctă pentru fiecare autor, respectiv operă (opere) selecționate. Artiștii vor fi invitați să se prezinte pentru această fază la sediul AC din Piața 1 Decembrie 1918 nr. 1A (Reșița, județ Caraș Severin) împreună cu lucrările care fac obiectul negocierii.

La încheierea acestei etape, AC va publica lista finală a lucrărilor achiziționate.

Confidențialitate

Niciun ofertant nu are dreptul de a contacta membrii juriului în legătură cu procedura de selecție sau cu propria ofertă. Organizatorul poate fi contactat cu privire la procedura de selecție numai în scris la adresa indicată mai sus.

Membrii juriului au obligația de a păstra confidențialitatea deliberărilor juriului. Ședințele de lucru ale juriului nu sunt publice. Nu este permis accesul altor persoane la lucrările juriului.

Membrii juriului și toate celelalte persoane implicate în procesul de jurizare sau care vor fi implicate în primirea și verificarea proiectelor vor da declarații de confidențialitate și că nu se află în situație de conflict de interese.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Tuturor ofertanților la selecția competitivă le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și legislația română privind comunicările comerciale, iar Organizatorul se angajează să îndeplinească toate condițiile stabilite de lege, aplicabile prezentei proceduri, pentru protecția drepturilor artiștilor.

Datele personale ale ofertanților vor rămâne în arhiva documentară a Autorității Contractante. Datele personale ale artiștilor ale căror lucrări au fost selectate pentru achiziție de către Juriu vor fi transferate în contabilitatea Autorității Contractante, în conformitate cu prevederile legislației fiscale.

   Calendarul selecției competitive

ActivitatePerioada / data publicării pe

pagina selecției

(www.primaria-resita.ro)

Lansarea oficială a selecției competitive18.11.2020
Data limită până la care se pot primi întrebări adresate Autorității

Contractante, care va formula răspunsurile în termen de 5 zile

lucrătoare de la înregistrarea acestora

25.11.2020
Data limită pentru transmiterea dosarelor de înscriere03.12.2020
Verificarea ofertelor17.12.2020
ETAPA I – calificarea artiștilor (prima sesiune de jurizare, online)17.12.2020
ETAPA a II-a – evaluarea și selecția lucrărilor (a doua sesiune de

jurizare)

23.12.2020
Desfășurarea procedurii de atribuire Negociere fără publicarea

prealabilă a unui anunț de participare cu fiecare dintre câștigătorii selecționați de Juriu

30.12.2020
Publicarea listei finale a lucrărilor achiziționate și a componenței

nominale a juriului

06.01.2021
Semnarea contractelor și efectuarea plăților12.01.2021
  

Data și ora limită se consideră potrivit orei oficiale pe teritoriul României.

Related Posts