Vineri, 16 februarie, Consiliul Județean intră în sedință ordinară

D I S P O Z I Ţ I E

de convocare a Consiliului Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară pentru data de 16 februarie 2018

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin;

În temeiul prevederilor art. 94 alin. 1 şi 3 şi ale art. 106 alin. 1  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N:

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Caraş-Severin în şedinţă ordinară,  pentru data de 16.02.2018, ora 12.00 în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Caraş-Severin, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind stabilirea  costului mediu lunar  de întreținere  pentru  persoanele  adulte cu dizabilități și persoanele vârstnice instituționalizate în cadrul entităților de profil din cadrul/subordinea  Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin pentru anul 2018.

2.Poiect de hotărâre  de modificare și completare a Hotararii Consiliului Județean nr.2/09.01.2018 privind utilizarea excedentului bugetului local al Județului Caraș-Severin rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2017, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, pe anul 2018.

3.Poiect de hotărâre  pentru modificarea și completarea  Hotărârii Consiliului Județean Caraș-Severin nr.139 din 27.07.2017privind stabilirea taxelor și taxelor speciale pentru activități și/sau servicii prestate de către direcțiile din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Caraș-Severin și direcțiile (serviciile) de sub autoritatea Consiliului Județean Caraș-Severin, pentru anul 2018.

4.Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului propriu al Judeţului  Caraş-Severin, pe anul 2018 şi estimări  2019-2021.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Consiliului Județean Caraș-Severin și a bugetelor de venituri şi cheltuieli  ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean  Caraş-Severin sau finanţate de către acesta, pe sursa A, pe anul 2018 şi estimări  pe anii  2019-2021.

6.Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituţiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean  sau finanţate de către acesta pe sursa E, pe anul 2018 şi estimări  pe anii  2019-2021.

7.Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, instituţie de sub autoritatea Consiliului Judeţean sau finanţată de către acesta pe sursa F, pe anul 2018 şi estimări  pe anii  2019-2021.

8.Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale instituţiilor si serviciilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean  sau finanţate de către acesta pe sursa G, pe anul 2018 şi estimări  pe anii  2019-2021.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului  general consolidat  al Judeţului Caraş-Severin, pe anul 2018.

10.Proiect de hotărâre privind defalcarea sumei  de 650.000 lei prevăzută în bugetul propriu al  Judeţului  Caraş-Severin la cap.67 ”Cultura, recreere şi religie”, pe domenii de intervenţie(finanţare), pe anul 2018.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului lucrărilor de drumuri judeţene finanţate din sume defalcate din TVA”,  pentru anul 2018.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual şi a Anunţului de participare al finanţărilor nerambursabile de la bugetul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, pentru activităţile  entităţilor sportive nonprofit cu sediul pe raza judeţului Caraş-Severin,care participă cu sportivi la competiții interne și internaționale și/sau organizează,desfășoară competiții sau acțiuni sportive pe plan județean, pe anul 2018.

13.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr.165/27.07.2017 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Resita,  cu modificările ulterioare.

14.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judetean Caraș-Severin nr.149/27.07.2017 privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii ale Muzeului Banatului Montan Resita.

15.Proiect de hotarare  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 99/2008 privind aprobarea Actului Constitutiv şi al Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Intercom Deşeuri Caraş-Severin”, cu modificările şi completările ulterioare

16.Proiect de hotărâre privind atribuirea și eliberarea unor licențe de traseu pentru servicii de  transport public judeţean de persoane  prin curse regulate speciale în judeţul Caraş-Severin

17.Proiect de  hotărâre privind mandatarea expresă a reprezentantului Consiliului Județean Caraș-Severin în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Fabrica de produse Lactate S.A. Oravița în vederea majorării cuantumului indemnizației brute  a administratorului special.

18.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Caraş-Severin nr.40/31.03.2009 privind arondarea unităţilor administrativ teritoriale la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor din judeţul Caraş-Severin, cu modificările și completările ulterioare, prin înfiinţarea unui nou serviciu public comunitar local de evidenţă a persoanelor în comuna Buchin

  1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către județul Caraș Severin, prin Consiliul Județean Caraș Severin, a dreptului de preempțiune la vânzarea imobilului situat în municipiul Caransebeș, strada Nicolae Bălcescu nr.106, județul Caraș- Severin.

20.Proiect de hotărâre  privind constituirea Comisiei de selecţie şi a celei de soluţionare a contestaţiilor, pentru singura sesiune de selecţie a ofertelor culturale, pentru  anul 2018.

21.Informare cu privire la modul de solutionare a petițiilor în semestrul II.2017.

22.Raportul de activitate pe anul 2017 și Programul  de activitate pentru anul 2018 ale Direcţiei de Drumuri Județene Caraș-Severin

23 Informare privind analiza stării drumurilor județene, a stadiului demersurilor efectuate de către Direcția de Drumuri Județene Caraș-Severin precum și  a lucrărilor executate pentru repararea/reabilitarea acestora.

24.Raport semestrial privind monitorizarea de către Comisia pentru Protecția Copilului Caraș-Severin a fenomenului părăsirii copiilor la nivel județean ( Semestrul II -2017).

25.Raport de activitate  al Comisiei pentru Protecția Copilului Caraș-Severin pentru perioada  01.01.2017-31.12.2017.

26.Raport de activitate  al Bibliotecii Județene ”Paul Iorgovici” Caraș-Severin, pe anul 2017.

27.Raport  anual privind activitatea de protecţie civilă  precum și capacitatea de apărare împotriva incendiilor  pe anul 2017.

28.Raport privind finanțările nerambursabile  aprobate în baza Legii 350/2005 acordate de la bugetul Consiliului  Județean Caraș-Severin, pentru activitățile entităților  sportive nonprofit, în anul 2017.

29.Informare  privind nivelul  de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii,  pe  anul  2017.

30.Intrebări.Interpelări

Facebook Comments

Reclama ta aici